Αποτύπωμα


Ροζ farzankia
Frankfurter Strasse, 632
51107 Κολωνία
Γερμανία

Τηλ .: +49 176 8306 7601
Email: info@rosaliafashion.com

Ο ΦΠΑ δεν εμφανίζεται επειδή ο πωλητής είναι μια μικρή επιχείρηση κατά την έννοια του UStG.

Πλατφόρμα της Επιτροπής της ΕΕ για επιγραμμική επίλυση διαφορών:https://ec.europa.eu/odr

Δεν είμαστε ούτε υποχρεωμένοι ούτε πρόθυμοι να συμμετέχουμε σε διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον συμβουλίου διαιτησίας καταναλωτή.